ნაცმოძრაობის მმართველობის დროს ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის ანალიზი

 

II დემოგრაფიული მდგომარეობა

1. 1991_2009 წლებში მოსახლეობა 1,11 მილიონით შემცირდა ემიგრაციის და შობადობის დონის მკვეთრი (1,7-ჯერადი) დაცემის გამო.

2. ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში ქვეყნიდან გასულთა 85 პროცენტი 20-50 წლისაა, მაშინ, როცა აღნიშნული ასაკობრივი ჯგუფის წილი მთელს მოსახლეობაში 40 პროცენტზე ნაკლებია.

3. 1991-2009 წლებში 65 წელს გადაცილებულთა წილი გაიზარდა 8%-დან 22% -მდე , ხოლო წელზე უმცირესი ასაკის მოსახლეობა, პირიქით, შემცირდა 31%_დან 17%-მდე.

მიმდინარეობს საქართველოს მოსახლეობის დაბერება _ წლების ტენდენციით ყოველ წელს 0,39 წლის “სიჩქარით”

მოხუცთა წილი მოსახლეობაში (%)

საქართველო _ 20,7

მსოფლიო _ 11,6

 

დაბადებულ ბავშვთა რაოდენობა 12_49 წლის ასაკის ყოველ ქალწე

საქართველო  _ 1,6

მსოფლიო _ 2,6

 

5. ხარჯები განათლებაზე მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგარიშებით (აშშ დოლარი)

საქართველო _ 7,6

ისრაელი _ 1477

ფინეთი _ 1940

გერმანია _ 2548

 

P.შ კომენტარისაგან  თავის შეკავება შეუძლებელია და მას ერთი წინადადება გამოხატავს… ეს კატასტროფას, განათლებული საქართველოსათვის გამოხატულებაა…

  III დასაქმება და უმუშევრობა

1. 1990 წლამდე უმუშევრობა საქართველოში არ აღემატებოდა ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 0,5%-ს ხელფასის მიმღებთა რაოდენობა ღემატებოდა 2230 ათას კაცს.

2. ბოლო ორ ათეული წლის მანძილზე დაქირავებით დასაქმებულთ რაოდენოა საქართველოში შემცირდა 3,9-ჯერ, მაშინ, როდესაც მოსახლეობის საერთო რაოდენობა იგივე პერიოდში მხოლოდ 0,2-ით დღეისათვის ყოველ 100 შინამეურნეზე მხოლოდ 48 დასაქმებული მოდის.

 

90-იანი წლების “ტოტალური დასაქმება” შეიცვალა დღევანდელი “ტოტალური უმუშევრობით”

3. ოფიციალური სტრატეგიული გათვლით დსაქმებულთა 53,4% სოფლის მეურნეობაში მოდის.

 რა ხდებოდა “ეკონომიკური აღმავლობის” საქართველოში?

ციფრები კომენტარის გარეშე _ ანალიზისა და დაფიქრებისათვი

I  – საქართველოსა და მსოფლიო დონეთა შედარებით ზოგიერთი ინდკატორის მიხედვით 2007 წელს (2007 წელი აღებულია შეგნებულად, რადგან დღეს მდგომარეობა გაცილებით გაუარესებულია და დავაბრალოთ იგი 2008 წლის აგვისტოს ომს და მსოფლიო კრიზისს)

1. მთლიანი შიდა პროდუქტი მოსახლეობის ერთ სულზე (მსყიდველობითი უნარიანობის პრიორიტეტით)

საქართველოში _ 4662

მსოფლიო 9972

2. ბავშვთა წილი მოსახლეობაში (%)

საქართველო _24,2

მსოფლიო _ 41,2

 IV ეკონომიკა:

1. ერთ სულზე მოხმარებული ელექტროენერგიის მოცულობა კილოვატსაათებში შეადგენდა:

1990 წელს _ 2673

2008 წელს _ 1725

2. 2002 – 20006 წლებში საქართველო 1,8 მილიარდ კუბამეტრ გაზს მოიხმარდა, 2009 წელს მისი მოხმარება 1,1 მილიარდ კობამეტრამდე შემცირდა… შემცირების ძირითადი მიზეზი ეკონომიკაა ( იგი პას დგას), მოსახლეობაში მოხმარება იზრდება.

2008 წელს ერთ სულზე ელ.ენერგიის მოხმარება კოლოვატსაათებსი:

საქართველო _ 1725

მსოფლიო _ 2500

3. 1983 – 2005 წლებში დენი წარმოება საქართველოში ფაქტობრივად განახევრდა _ მსოფლიოში პირიქით _ გაორმაგდა.

 საქართველო

1980 წელს იყო _ 14,7 მლრდ. კვტ.სთ

2005 წელს _ 7,4 მლრდ. კვტ.სთ

შემცირების ტენდენცია გრძელდება…

 მსოფლიო

1980 წელს იყო _ 8205,8  მლრდ. კვტ.სთ

2005 წელს _ 15346,5  მლრდ. კვტ.სთ

4. საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 1979 წელს 50,1% შეადგენდა, 1979 წელს იყო _ 4917,09 აშშ დოლარი

2008 წელს _ 2921,1

5. მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციით 1979 წელს საქართველო შედარებით მაღალი შემოსავლების  ქვეყნებს განკუთვნებოდა… 2008 წელს _ საქართველო გახდა დაბალი შემოსავლიანი ქვეყანა (ადგილი ბოლოსწინა ჯგუფში უღარიბესი ქვეყნების შემდეგ).

6. 1992 წელს დაწყებული ჰიპერინფლაცია შეჩერებული იქნა 1996 წლის ბოლო. შემდგომ რამდენიმე წელში ინფლაციის დონე საშუალო ევროპულს არ აღემატებოდა, ხოლო 2003 წელს აშშ დოლარის ინფლაციას გაუტოლდა

“ვარდების რევოლუციის” შემდგომ ინფლაცია გაიზარდა და 2007-2008 წწ. 10%-ს მიაღწია.

 ინფლაცია საქართველოში (პროცენტებში)

2000 წელი _ 4,0

2001 წელი _ 4,7

2002 წელი _ 5,6

2003 წელი _ 4,8

2004 წელი _ 5,7

2006 წელი _ 9,2

2007 წელი _ 9,2

2008 წელი _ 10,1

 

V _ საქართველოს მაკროეკონომიკის ზოგადი შედარებითი ანალიზი. (საქართველო, Aზერბაიჯანი, სომხეთი)

•          სოციალური სფერო:

1. მოსახლეობის ზრდა (პროცენტებში)

საქართველო _ _1

აზერბაიჯანი _ +1

სომხეთი _  0

 2. ორსულობა ერთ ქალზე

საქართველო _ 1,29

აზერბაიჯანი _ 2,0

სომხეთი _  2,0

3. 5 წლამდე ბავშვთა სკვდილიანობა ყოველ 1000 კაცზე

საქართველო _ 30

აზერბაიჯანი _ 39

სომხეთი _  24

ეკონომიკა

 1. მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) მილიონი აშშ დოლარი

•          საქართველო _ 12800,5

•          აზერბაიჯანი _ 46258,0

•          სომხეთი _ 11916,0

•          ლატვია _33783,0

•          დანია 313579,0

 2. მთლიანი შიდა პროსდუქტი (მშპ)  ერთ მოსახლეზე მილიონი აშშ დოლარი

•          საქართველო _ 221,1

•          აზერბაიჯანი _ 5329,0

•          სომხეთი _ 3869,0

•          ლატვია _14882,0

•          დანია _ 57417,0

 

3. ინფლაცია (პროცენტებში)

•          საქართველო _ 10

•          აზერბაიჯანი _ 21

•          სომხეთი _ 4

•          დანია _ 2

 

4. იმპორტი (პროცენტებში)

•          საქართველო _ 49,3

•          აზერბაიჯანი _ 29,0

•          სომხეთი _ 39,0

 

5. ექსპორტი (პროცენტებში)

•          საქართველო _ 11,7

•          აზერბაიჯანი _ 29,0

•          სომხეთი _ 19,0

•          ლატვია _ 42,0

•          მოლდოვა _ 52,0

6. სამხედრო ხარჯები (მთლიანი შიდა პროდუქტის პროცენტი)

•          საქართველო _ 8

•          აზერბაიჯანი _ 3

•          სომხეთი _ 3

•          ლატვია _ 3

•          მოლდოვა _ 1

•          დანია _ 1

 

7. მრეწველობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში (%)

•          საქართველო _ 24

•          აზერბაიჯანი _ 71

•          სომხეთი _ 45

 

VI _ ზოგიერთი ანალიზი დარგობრივ ჭრილში

 

•          ბიუჯეტი

1.         თავდაცვის ხარჯები 2,35-ჯერ აღემატება სოციალური მიმართულების და 3,38ჯერ ჯანდაცვის ხარჯებს.

2. უშიშროების ორგანოების დაფინანსება ბიუჯეტის 11,92%-ს შეადგენს;

3. თბილისიდან და აჭარით დაწყებული _ საქართველოს ყველა ქალაქსა და რაიონში დახარჯული თანხები იმდენივეა, რამდენიც თავდაცვის ბიუჯეტში…

4. უშიშროებაზე იხარჯება  1,7-ჯერ მეტი, ვიდრე განატლებაზე და 1,2-ჯერ მეტი ,ვიდრე მოსახლეობის სოციალურ დაცვაზე…

6. სამთავრობო, საპატიო და საპროცედურო სტრუქტურების შენახვა ჯდება 1,8-ჯერ მეტი, ვიდრე განათლება, 5-ჯერ მეტი ვიდრე კულტურა, და სპორტი, 3-ჯერ მეტი, ვიდრე ჯანდაცვა, 1,2-ჯერ მეტი, ვიდრე სოციალური დაცვა.

7. 2009 წელს 2008 წელთან შედარებით საერთო მიუჯეტი შემცირდა 647,4 მილიონით, ანუ 10,17 %-ით და ეს მაშინ, როცა ქვეყანამ აშშ-სა და დასავლეთისაგან რამდენიმე მილიარდი მიიღო დახმარების სახით..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
Rate this post
მეტი

მსგავსი სიახლეები

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *